Planera hållbart

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser.

Det innebär att:

  • vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommun identitet.
  • vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven.
  • vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.
  • vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska mångfalden har ett värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är möjlig att göra.
  • vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till jordbruksmarken enligt mål i kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett kretsloppsanpassat avlopp ska prioriteras.
  • vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mång-fald, rekreation och som långsiktig resurs för många viktiga näringar.
  • arbetet med tillsyn, information och fysiskt planering genomföras så att det bidrar till största möjliga miljönytta.

Delmål

Hållbar samhällsplanering

Delmål SE.3.1

Säkerställa att hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas i samhällsplanering

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Planera med goda kommunikationer

Delmål SE.3.2

Planera utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden med god transportekonomi och bra kommunikationer för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken

Delmål SE.3.3

Utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Naturvårdsplan för Uddevalla kommun

Delmål SE.3.4

Ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla kommun

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Ombilda äldreboende

Delmål SE.3.5

Utreda möjligheten att ombilda de äldreboenden som byggt som servicehus, till trygghetsboende för att skapa utrymmet till att bygga nya mer effektiva vård- och omsorgsboenden.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Resultat

Utsläpp av fosfor

Indikator SE.3.1

Nyckeltalet visar hur mycket fosfor som släpps ut genom avloppsvattnet från kommunens reningsverk.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Utsläpp av kväve

Indikator SE.3.2

Nycketalet visar hur mycket kväve som släpps ut genom avloppsvattnet som går via kommunens reningsverk.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Antal trafiksäkrade gång- och cykelöverfarter

Indikator SE.3.3

Antalet trafiksäkrade gång- och cykelöverfarter enligt grön standard.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00