Planera med goda kommunikationer

Planera utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden med god transportekonomi och bra kommunikationer för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

För att skapa ett planeringsunderlag som ger svar på medborgarnas vardagslivsbehov vid fysisk planering genomfördes sex dialogmöten under våren med medborgarna runt om i kommunen. Syftet var att få med medborgarperspektivet in i översiktsplanens arbete. Underlaget har använts genomgående i hela översiktsplanearbetet under året som gått.
Ett antal områden som uppfyller samhällsbyggnadsstrategins inriktning är utpekade för fortsatt utredning i form av förstudie och detaljplanearbete. Projekt pågår för fortsatt genomförande av Områdesplanen Bäveån med centrumnära bostäder och verksamheter. Aktiviteter pågår för att utveckla befintliga verksamhetsområden.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00