Hållbar samhällsplanering

Säkerställa att hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas i samhällsplanering

För att skapa en hållbar samhällsplanering har en samhällbyggnadsstrategi tagits fram, där olika aspekter ska beaktas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Förprövning av nya projekt och planområden har utvecklats under perioden med tydligare kriterier och vem som ansvar för bedömning. I förprövningen beaktas ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Förprövningen är en process som kommer att fortlöpa och utvecklas vidare.
Under året har arbetet med framtagandet av den kommunövergripande översiktsplanen fortskridit. De olika arbetsgrupperna har arbetat med de olika hållbarhetsaspekterna i form av att undersöka vilka behov medborgarna har i sitt vardagsliv samt hur kommunen bör planera för hållbar utveckling. Arbetet har resulterat i ett antal planeringsprinciper som kommer att ligga till grund för den nya kommuntäckande översiktsplanen och som syftar till att skapa en transparens i samhällsplaneringsarbetet. Dessa planeringsprinciper har arbetats fram tvärsektoriellt. Syftet är att det skall vara tydligt för såväl medborgare som medarbetare vilken kommunal service som man som medborgare kan förvänta sig i de olika ortstyperna.
För att öka delaktigheten hos medborgarna i planeringsprocessen har det under året producerats ett antal kortfilmer som ska användas i samband med att översiktsplanen ska gå ut på samråd.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00