Utsläpp av fosfor

Här mäter vi hur mycket fosfor som släpps ut per liter avloppsvatten från kommunens reningsverk. Utsläpp av fosfor bidra till övergödning så det är viktigt att nivån är låg. Här finns också gränsvärde för vad som är tillåtet (grönmarkerad nivå).

Nyckeltalet visar hur mycket fosfor som släpps ut genom avloppsvattnet från kommunens reningsverk.

Kommentar

Halten av fosfor som släpptes ut 2018 var 0,30 mg/l vilket är precis på gränsvärdet. Anledningen till de höga halten berodde dels på den extremt torra sommaren vilket medförde höga halter av näringsämnen i inkommande vatten. Under augusti var det även ett par driftstörningar som medförde att den biologiska fosforreduktionen i biosteget nästan uteblev.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00