Utsläpp av kväve

Här mäter vi hur mycket kväve som släpps ut per liter avloppsvatten från det kommunala reningsverket. Utsläpp av kväve bidra till övergödning så det är viktigt att nivån är låg. Här finns också riktvärde för vad som är tillåtet (grönmarkerad nivå).

Nycketalet visar hur mycket kväve som släpps ut genom avloppsvattnet som går via kommunens reningsverk.

Kommentar

Utsläpp av kväve 2018 var något högre jämfört med de två senaste åren där en förklaring är den extremt torra sommaren vilket medförde höga halter näringsämnen i inkommande vatten. Halten ligger dock långt under tillåtna riktvärdet som är 12 mg/l.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00