Utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken

Utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunen har genomfört samråd med Länsstyrelsen under året. Samrådet resulterade i ett klargörande från Länsstyrelsen om att alla aktiviteter kräver tillstånd. Länsstyrelsen beslutade att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från föreskrifterna för Gustavsberg naturvårdsområde, för att utföra tillgänglighetsåtgärder och placera utegym på Gustavsberg.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00