Skapa förutsättningar

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Det innebär att:

  • vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt ef-tersträva en giftfri miljö.
  • vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare för-utsättningar att leva och verka hållbar.
  • vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk.

Delmål

Avfallsplan

Delmål SE.2.1

Revidera avfallsplanen med nya målsättningar

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Giftfri förskola

Delmål SE.2.2

Giftfri förskola ska vara standard vid om- och nybyggnation samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Resultat

Organiskt hushållsavfall (brun soptunna)

Indikator SE.2.1

Nyckeltalet följer upp hur stor andel av hushållsavfallet som är organiskt material.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

Hushållsavfall - (exkl. producentansvar)

Indikator SE.2.2

Nyckeltalet följer upp hur mycket mat- och restavfall som samlas in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknad per person.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Hushållsavfall för återvinning

Indikator SE.2.3

Nyckeltalet följer upp hushållens avfall som lämnas på återvinningstationerna. Nyckeltalet är beräknad per person.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Insamlad mängd farligt avfall, hushåll

Indikator SE.2.5

Insamling av farligt avfall från hushållen i Uddevalla kommun.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Bly i avloppsslam

Indikator SE.2.6

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Kadmium i avloppsslam

Indikator SE.2.7

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket kadmium det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator SE.2.8

Nycketalet visar ett medelvärde på hur mycket kvicksilver som finns i avloppslammet. Den gröna markeringen bakom visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00