Bly i avloppsslam

Bly är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Kommentar

Halten av bly i avloppsslam var högre 2018 jämfört med tidigare år vilket beror på högre avskiljning av bly från vattnet då koncentrationen av metallen i det utgående vattnet var lägre jämfört med 2017. Den högre avskiljningen kan bero på den mindre mängd ovidkommande vatten som kom till reningsverket beroende på den torra sommaren men även resten av året var ganska nederbördsfattig. Vattnet stannar då längre tid i reningsverket och mer tungmetaller hinner avskiljas.

Koncentrationen av bly i slam ligger fortfarande långt under gränsvärdet

Höga siffran för 2010 beror troligtvis på mätfel.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00