Hushållsavfall - (exkl. producentansvar)

Här visar vi hur mycket avfall som samlas in av våra sopbilar i kommunen. Det är avfall som kommer ifrån hushållen. Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga hushållsavfallet går till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till fjärrvärmenätet.

Nyckeltalet följer upp hur mycket mat- och restavfall som samlas in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknad per person.

Kommentar

Under 2018 minskade mängden insamlat mat-och restavfall och ligger nu på 188 kg per person vilket är det lägsta inom dessa mätningar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00