Kadmium i avloppsslam

Kadmium är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket kadmium det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Kommentar

Halten av kadmium i avloppsslam var högre 2018 jämfört med tidigare år vilket beror på högre avskiljning av kadmium från vattnet som istället hamnar i slammet. Koncentrationen av metallen i det utgående vattnet var lägre jämfört med 2017. Dock var mängden kadmium i det ingående vattnet högre 2018 jämfört med 2017. Den högre avskiljningen kan bero på den mindre mängd ovidkommande vatten som kom till reningsverket beroende på den torra sommaren men även resten av året var ganska nederbördsfattig. Vattnet stannar då längre tid i reningsverket och mer tungmetaller hinner avskiljas.

Koncentrationen av kadmium i slam ligger fortfarande långt under gränsvärdet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00