Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver är en tungmetall. Årsmedelhalten beräknas genom att den totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras med den totala mängden slam (ton/år) och redovisas som milligram per kilo torrsubstans.

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt SFS 1998:944) som inte får överskridas om slammet skall få spridas på jordbruksmark.

Nycketalet visar ett medelvärde på hur mycket kvicksilver som finns i avloppslammet. Den gröna markeringen bakom visar gränsvärdet.

Kommentar

Halten av kvicksilver i slam var det lägsta hittills 2018 och ligger långt under gränsvärdet.

Den höga siffran för 2010 beror troligtvis på mätfel.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00