Ekologisk mat

Andelen ekologiska livsmedel ska öka

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.
Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas.
Man får inte använda genetiskt modifierade organismer. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.

Måluppfyllelse: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar och fler och fler produkter byts succesivt ut från konventionella till ekologiska. Vid menyplaneringen inom måltidsservice verksamhet är utgångspunkten i huvudsak utifrån de ekologiska produkterna. I arbetet inför nästa livsmedelsupphandling (2019) är fokus på fler ekologiska och klimatsmarta produkter.

Det har bestämts att vissa produkter vid inköp måste vara ekologiska, exempelvis vindruvor, paprika, bananer, mjölk och kaffe. Denna lista utökas löpande när nya ekologiska produkter finns tillgängliga.

Arbetet med att synliggöra ekologiska livsmedel på ett bättre sätt gentemot kunder och gäster pågår, genom att marknadsföra de ekologiska produkter som verksamheten använder sig av. Utöver detta arbetas det med en "köp-hjälps"-lista som kontinuerligt uppdateras och används vid menyplanering.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00