Tänk på hur du reser

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Det innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
Det innebär att vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
Det innebär att vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter.
Det innebär att samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00