Gång- och cykelvägar

För att ge förutsättningar för att minska utsläpp av koldioxid görs varje år investeringar i gång – och cykelvägar.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Arbetet har pågått under året utifrån upprättad plan för vilka åtgärder som skulle genomföras med avseende på nya cykelvägar, tillgänglighetsanpassade hållplatser, säkrare gångpassager och åtgärder kopplat till hastighetsplanen.
Under hösten har det genomfört en inventering av befintliga cykelbanor i hela kommunen. En arbetsgrupp inventerade genom att själva cykla för att uppleva standard och behov på bästa sätt. Syftet med inventeringen var att ta fram ett underlag till fortsatta planer för drift- och underhållsåtgärder. Exempel på observationer är sättningsskador, potthål, sprickbildningar, höga kanter vid övergångar, trasiga och otillräckliga staket, otillräcklig grönyteskötsel, påbudskyltar som är felaktiga och nedslitna samt otillräckligt markerade cykelstråk och övergångar. Arbetet med att ta fram en konkret handlingsplan för genomförande av Rätt fart i staden påbörjas våren 2019.
Under 2018 har totalt tre säkra passager har tillkommit.
Hållplatserna och passagerna är ombyggda men den planerade typen av farthinder gick inte att få tag på under bygget. Det är planerat att komplettera med farthinder till våren. Bastiongatan och Boxhultsvägen är klara.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00