Samverka för utveckling av infrastruktur

Samverkan med region, kommunalförbund och berörda kommuner och i övrigt verka för utveckling av infrastruktur som knyter samman arbetsmarknadsregionen

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunen arbetar kontinuerligt i frågor kring infrastruktur som syftar till att tillvarata kommunens intresse. Kommunens intressen har kanaliserat via kommunalförbundet Fyrbodal. Ett omtag av planeringen för utbyggnad av väg 161 kommer att göras på grund av regeringens upphävande av vägplanen. I regional plan finns även medel för cykelväg till Ammenäs.

Under hösten har arbetet med att ta fram en strukturbild för att visualisera de viktigaste infrastrukturstråken i Uddevalla påbörjats. Arbetet har genomförts tillsammans med de angränsande kommunerna, länsstyrelsen och Trafikverket. Strukturbilden kommer att ligga till grund för Översiktsplanens utvecklingsstrategi.

Under året har ett ökat regionalt arbete för att förstärka förutsättningarna för bättre infrastruktur pågått. Konkret har följande samverkansarenor startat och förstärkts;

Bohusstråket, vars arbete formaliserats i en avsiktsförklaring och de fem kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv, arbetar tillsammans med prioriterade behov främst Södra Bohusbanan.

Samverkansarbetet med Stenungssund och Kungälv har lett till att samtliga kommunstyrelser tagit beslut om gemensam visualisering av dubbelspår för Södra Bohusbanan. Järnvägsplanen för mötesspåret i Grohed är klar och mötesspåret planeras vara färdigställt 2020. Till detta kommer också gemensamma arbeten gentemot regionen och Trafikverket.

En ytterligare viktig strategisk samverkan har startats upp med de norra kommunerna längs Bohusbanan. Nätverket har även etablerat kontakt med Norge. Då dessa ovannämnda samverkansarenor har gemensamma målsättningar om en betydligt mer utvecklad infrastruktur i området norr om Göteborg och till Norge, etablerades under hösten ett konsortium bestående av 10 bohuslänska kommuner och regionala näringslivsorganisationer. För att kunna driva detta interkommunala samarbete, har en operativ tjänstemannagrupp tillsatts, med representanter från Strömstad, Kungälv, Västsvenska handelskammaren och med Uddevalla som samordnare. Till detta pågår också nätverket Enat Bohuslän, med frågeställningar kring kollektivtrafik som förstärker besöksnäringsvillkor, samt cykelplaner och vandringsleder genom Bohuslän.

Dessa arbeten förbättrar förutsättningar och samverkan med de aktörer som behöver kommunens stöd för egna eller samverkande initiativ. Bedömningen är att förutsättningarna för en mer framgångsrik regional arbetsmarknadsutveckling och tillhörande beslutsprocesser därmed har ökat. Förståelsen finns för ibland långa ledtider. Samtidigt krävs handlingskraft och beslutsamhet från Bohusläns kommuner för att synliggöra kommunernas viljeinriktning och därmed också belysa svårbegripliga regionala beslutsprocesser mellan Trafikverket, intresseaktörer och VGR.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00