Transportenergi för tjänsteresor med personbil

Den bästa kWh är den som inte används. Även om vi vill att omställning så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen också inom transportsektorn så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar i tjänsten (t.ex. genom en mötes-/resepolicy) och effektivisera själva bilkörningen (biltyp efter behov, utbildning i sparsam körning osv. ). Effektiviseringen ska dock inte gå ut över servicegraden i kommunen och därför anges nyckeltalet i kWh/årsarbetare.

Visar hur mycket energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen

Kommentar

Ingår i nyckeltalen som Sveriges ekokommuner har tagit fram. Siffran för 2018 är inte jämförbar med tidigare uppgifter. Ny och ändrad metod för insamling av underlaget har gjort det svårt att göra en bedömning av detta nyckeltal.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00