Aktiv samverkan med intressenter inom boende och näringsliv

Kommunen arbetar för ökad samverkan med aktörer kopplade till näringslivsverksamhet och med fokus på staden och kommunens olika handels- och centrumbildningar.

Arbetet innebär ett ökat engagemang hos näringsidkare, fastighetsägare och aktörer verksamma inom området. Genom att skapa delaktighet och inflytande i tidiga skeden, är målbilden att öka framgången i genomförandeprocesserna.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Kommunen har aktiverat flera initiativ under året för att medverka till att Uddevalla arbetar med hållbarhet. Ett arbete har pågått med fastighetsägare och näringsliv för att förstärka styrformer och delaktighet för ett mer attraktivt centrum och strategier kring hållbar konsumtion, så kallad BID-organisering. Ett annat arbete med Bohusläns Museum har iscensatts för att dels göra en utställning om cirkulära flöden och dels en metautställning. Projektet kommer att demonstrera hur hållbara flöden kan designas med hjälp av återvunnen plast, 3D-printing, immaterialrätt och blockkedjor. Utställningen ska öppna i maj 2019 och gå på världsturné.

Projektet Urban Platsinnovation har fokuserat på samverkansavtal med fastighetsägare, hur glömda gårdar kan bli mer exponerade, ett led i attraktiv stadskärna. Nu finns ett antal gårdar, med grindar finansierade av projektet, mer tillgängliga för allmänheten.

Kommunen har startat samverkansprojektet Fisken i fokus, där man gemensamt med andra föreningar och aktörer i centrum, arbetar för fria fiskevägar i Bäveån, och ökad attraktion att tillgängliggöra och exponera fiskens betydelse för staden och Bäveån. De uppnådda resultaten vittnar om ett mycket tillfredsställande arbete, även hos samverkande parter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00