Andelen skyddad natur

Nycketalet visar hur skyddet av värdefulla naturtyper och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen, genom naturreservatsbildning och biotopskydd. Natura 2000-områden ingår inte.
Vi mäter detta därför att det är viktigt att skydda land och vattenområden eftersom det bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngande av naturen.

Här mäter vi hur stor andel av den totala kommunytan som är naturskyddat område.

Datakälla: SCB

Kommentar

Vid jämförelse med Sveriges Ekokommuner ligger vi något över medel där snittet ligger på drygt sex procent.

Under 2016 tillkom ett nytt biotopskydd. Det var Länsstyrelsen som beslutade att inrätta ett marint biotopskydd i området Sunningesund-Sundsvik för att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet innebär att området skyddas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön. Sunningesund-Sundsvik blir det första marina biotopskyddsområdet i landet.

Nycketalet ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal för hållbar utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00