Hållbar lärande inom skolan

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Lärande för hållbar utveckling (LHU) är - utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv är idag, totalt sett, det mest angelägna utvecklingsområdet i vårt samhälle. Därför är ambitionen att LHU under perioden skall växa och bli ett naturligt inslag och förhållningssätt i samtliga ämnen i Uddevallas grundskolor. Ledning och styrning skall i alla led beakta hållbarhetsperspektivet.

Förskoleverksamheten har av tradition ett gott arbete kring återvinning och återbruk. Måltidspedagogiken syftar till att barnen ska få goda matvanor för god hälsa, men är också ett viktigt medel för självständighet och demokrati. visar att förskolan är vass på sopsortering, odling och återbruk. Integration och genus kan utvecklas, och kommer också att göra genom verksamhetens reviderade likabehandlingsarbete och strategisk jämställdhetsplan för förskola.

Gymnasiet har för tredje året i rad genomfört en fokusvecka för samtliga gymnasieprogram. Arbetet är programspecifikt och planeringen sker på rektorsenheterna. En rad olika aktiviteter genomfördes på de olika programmen som till exempel fritidsaktiviteter och digitala medier, näthandel, återvinning och återbruk, att kunna klara sig en vecka i en krissituation, träna körning i simulator, miljöarbetet på praktikarbetsplatser, med mera. Elever engagerar sig även utanför skolan och har initierat klädbytardag och även en föreläsning inom greenwashing på Östrabo 1. Resultaten visar att det prioriterade läroplansmålet är väl inarbetat.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00