Minska energianvändning

Den specifika energianvändningen i byggnader minskar med 17 procent till 2019, jämfört med 2008, i samband med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens verksamhet.

Kommunen följer regionala energimål om effektivare energianvändning till 2020. Energianvändningen ska då vara 20 procent effektivare jämfört med 2009.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Energianvändningen i kommunala byggnader har varit relativt oförändrad under hela mandatperioden, totalt har det skett en minskning på fem procent jämfört med 2009. Energianvändningen 2018 uppgår till 157,3 kWh/m2. När målsättningen för energieffektiviseringar antogs var planen att 100 000 m² lokaler skulle nyproduceras eller ROT-as inom perioden 2009-2020.

Antar man en linjär produktion av nya lokaler skulle målet för 2018 vara 81 818 m² medan utfallet är 33 720 m², det vill säga ca 41% av den ursprungliga målbilden. Under 2018 var det ingen nyproduktion eller ROT-renovering, endast en Modul flyttades. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utom fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar.
Detta bidrar till att elförbrukningen ökar.

Det byts årligen stora mängder belysningsarmaturer, energibesparingen brukar ligga kring 60–70 procent. Trots detta syns inte besparingen.

Andra satsningar som negativt påverkat måluppfyllelsen är att kommunens antal datorer kraftigt har ökat under perioden. Utrustningen laddas i stor utsträckning i kommunens lokaler vilket bidrar till att energiförbrukningen ökar. Under 2018 har antalet datorer och iPads i kommunen ökat med 2800 enheter eller 17%, sedan 2017. Det blir också allt vanligare att olika elfordon laddas på abonnemangen till kommunens byggnader. Denna förbrukning belastar byggnaderna när energiförbrukningen följs upp.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00