Prioritera översvämningsskyddets

Prioritera översvämningsskyddets utbyggnad i förhållande till stadsutvecklingsprojektets genomförande

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida skyfall arbetar Uddevalla kommun med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Projekteringsfasen pågår för projektet Översvämningsskydd med kajpromenad, det planeras för södra sidan Bäveån där samordning med intilliggande projekt och verksamheter pågår. Enligt projektets tidsplan ska den södra sidan vara skredsäkrad och översvämningsskyddad 2024.
Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla mot framtida översvämningar.

I Uddevallas fördjupade förstudie har nya resultat från klimatforskningen vävts in i klimatanpassningsarbetet. För att skydda Uddevalla mot översvämningar som beräknas kunna inträffa omkring år 2100 skulle vi behöva en skyddsnivå med höjden +2,8 meter. Eftersom vår kunskap om klimatpåverkan troligtvis kommer att öka genom åren så väljer Uddevalla istället att planera för ett skydd som räcker för omkring år 2070. Det vill säga en skyddsnivå på + 2,3 meter högt, men med en möjlighet att på lång sikt kunna förändra eller bygga till skyddet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00