Avloppspolicy

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark.

Om det inte finns kommunala ledningar för vatten och avlopp, måste fastighetsägaren själv ordna rening av avloppsvatten för sin fastighet. Man är själv ansvarig att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och därför behöver man se över sin avloppsanläggning regelbundet. Det finns olika krav på reningen av avloppsvattnet beroende på skyddsnivå.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Uppdraget har konkretiserats och arbete pågår med att revidera de styrande dokument som är kopplat till avlopp. Löpande dialog sker med politikerna under arbetet. Uppdraget förlängts till 2020.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00