Förorenade områden

Kartlägga förorenade områden för att ge underlag för planering och sanering.

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

Den kartläggning som idag finns är EBH (efterbehandling av förorenade områden). EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden. I EBH-stödet registreras områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella verksamheter. Ett förorenat område kallas i databasen för ett objekt. I databasen kan det finnas information om verksamhetens historik, riskklass, utredningar av olika slag, bilder samt vilken status området har. Databasen administreras av länsstyrelserna.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

En förstudie har tagits fram som ger vägledning i hur Uddevalla bör arbeta vidare med förorenade områden i Uddevalla kommun i en handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till översiktsplanen och är tänkt att:
•ge en tydlig styrning och planering av frågor rörande förorenade områden i kommunen
•användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete för att bidra till minskade risker för människors hälsa eller miljö från förorenade områden
•presentera en gemensam målbild och tydliggöra vad kommunens arbete inom förorenade områden för en förbättrad hälsa och miljö innebär. Detta ska bidra till effektiva samarbeten och tydlig ansvarsfördelning inom kommunen
•ta fram effektiva verktyg och styrmedel om hur Uddevalla kommun ska arbeta med förorenade områden.

Under våren 2020 gjordes en inventering av gamla nedlagda verksamheter i Uddevalla kommun som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Utifrån genomgången sökte Uddevalla kommun 2020 bidrag för sex prioriterade förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare saknades och därmed har kommunen möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket.

Två av objekten beviljades inför 2021 bidrag för förstudier, ett av objekten visade sig vara så kallat riskklass-1 objekt och behöver gå vidare med en fördjupad förstudie i en så kallad huvudstudie. Arbetet fortlöper och en behovsutredning genomförs inför varje år där behovet lyfts att arbeta vidare.
Under 2020 genomfördes ett projekt för att digitalisera arkiv med geotekniska utredningar. Informationen finns i kommunens interna karttittskåp och ligger till grund för planering, sanering och byggprojekt. Vidare kommer en FO-handlingsplan arbetas fram som kommer ligga till grund för vidare kartläggning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00