Förorenade områden

Kartlägga förorenade områden för att ge underlag för planering och sanering.

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

Den kartläggning som idag finns är EBH (efterbehandling av förorenade områden). EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden. I EBH-stödet registreras områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella verksamheter. Ett förorenat område kallas i databasen för ett objekt. I databasen kan det finnas information om verksamhetens historik, riskklass, utredningar av olika slag, bilder samt vilken status området har. Databasen administreras av länsstyrelserna.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Kommunen genomför en ansvarskontroll för att utreda om föroreningen skedde innan eller efter 1969 samt om det är fortsatt samma fastighetsägare. Utifrån detta kan ansvar utkrävas samt att bidrag för åtgärder kan sökas.
En förstudie har tagits fram som ger vägledning i hur kommunen bör arbeta vidare med förorenade områden i en handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till översiktsplanen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00