Hushållsavfall (exkl. producentansvar)

Här visar vi hur mycket avfall som samlas in från hushållen av våra sopbilar i kommunen. Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga hushållsavfallet går till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till fjärrvärmenätet.

Nyckeltalet följer upp hur mycket mat- och restavfall som samlas in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknad per invånare.

Kommentar

Under 2019 fortsatte mängden insamlat mat-och restavfall att minska och ligger nu på 185 kg per invånare vilket är det lägsta hitills inom dessa mätningar. Mängden hushållsavfall i Uddevalla är lägre än snittet i riket som är 204 kg per person.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00