Hushållsavfall (exkl. producentansvar)

Här visar vi hur mycket avfall som samlas in från hushållen av våra sopbilar i kommunen. Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga hushållsavfallet går till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till fjärrvärmenätet.

Nyckeltalet följer upp hur mycket mat- och restavfall som samlats in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknad per invånare.

Datakälla: Uddevalla Energi

Kommentar

Under 2021 ligger mängden insamlat mat-och restavfall på samma nivå som förra året. Mängden hushållsavfall i Uddevalla är lägre än snittet i riket som är 209 kg per person (2019).

Nya avfallsförordning har trätt i kraft augusti 2020. Begreppet hushållsavfall har byts ut till kommunalt avfall.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00