Andelen skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefulla naturtyper och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen, genom naturreservatsbildning och biotopskydd. Natura 2000-områden och naturvårdsområden ingår inte.
Vi mäter detta därför att det är viktigt att skydda land och vattenområden eftersom det bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngande av naturen.

Här mäter vi hur stor andel av den totala kommunytan som är naturskyddat område.

Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur i Uddevalla är 6,4 procent. Vid jämförelse med Sveriges Ekokommuner ligger vi något över medel där snittet ligger på knappt sex procent. Jämfört med riket ligger dock Uddevalla lång under snittet som är nästan 11 procent.

Under 2016 tillkom ett nytt biotopskydd. Det var Länsstyrelsen som beslutade att inrätta ett marint biotopskydd i området Sunningesund-Sundsvik för att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet innebär att området skyddas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön. Sunningesund-Sundsvik blev det första marina biotopskyddsområdet i landet. Därefter har inga nya naturområden skyddats.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00