Hållbart friluftsliv

Uppdrag att ta fram en plan för hållbart friluftsliv.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och kommunal utveckling. Det är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet.
Friluftsliv är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är några exempel.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Tjänsten som utvecklare med inriktning på friluftsliv tillsattes i mitten på augusti 2019 och sedan dess har arbetet med att ta fram en friluftsplan initierats. Arbetet har under hösten utgjorts av att kartlägga grundläggande faktorer som påverkar friluftslivet i kommunen, så som fysiska och digitala miljöer samt styrdokument (lokala, regionala och nationella). Baserat på detta, och med grund i den metod som Naturvårdsverket tagit fram, finns nu ett underlag för att kunna gå vidare i projektet. Under våren 2020 kommer projektet att startas upp med en omfattande kartläggning av friluftslivet i kommunen som kommer att ligga till grund för planens innehåll och omfattning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00