Hållbart friluftsliv

Uppdrag att ta fram en plan för hållbart friluftsliv.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och kommunal utveckling. Det är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet.
Friluftsliv är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är några exempel.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Friluftsplanen har 2021 antagits av Kommunfullmäktige så fokus har varit på att marknadsföra planen till allmänheten. Detta har gjorts genom information på samtliga bibliotek, intervju i radio, information på internet och föreläsning under den regionala tankesmedjan för friluftsliv. Planen har även tryckts upp och delats ut. Två formulär riktade till allmänheten har lagts ut på kommunens hemsida i samband med att planen antogs för att samla in kunskap om vad som efterfrågas i kommunen och vad friluftsliv innebär för kommuninnevånarna.

Fokus har även legat på att arbetet med att tillsätta personer i gruppen för friluftslivsutveckling (GFU) samt framtagning av ramverk för handlingsplanen. Detta med avsikten att påbörja arbetet med implementering av planen i större utsträckning och för att projektledningen skall kunna lämna över uppdraget till de som skall ansvara för verkställandet av planen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00