Förnybar energi

Här mäter vi hur stor andel av energin som är förnybar eller återvunnen i kommunens egna byggnader. Med förnybar menar vi sådan energi som kommer från sol, vind eller vatten.
Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala byggnader.

Nyckeltalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Kommentar

Måttet redovisar både värme och elanvändningen för alla kommunägda byggnader. Resultatet visar på en ökad andel förnybart och återvunnen energi för kommunala byggnader från 87% 2020 till 90% för 2021. Största andel energi går åt till uppvärmning av byggnaderna och nästa alla byggnader är idag anslutna till fjärrvärmenätet som består av förbränning från förnybart och återvunnet material. Ökningen beror på att ändrat värde (schablon) från Naturvårdverket för andel förnybart i fjärrvärmenätet. En del av det återvunna materialet vid förbränning av sopor kan innehålla plast och det är detta värde som har ändrats eftersom plasten i soporna minskar.

Kommunen köper in el som är förnybar.
Egna insatser för att öka andelen förnybar i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och nybyggnationer. De senaste byggnader som solceller har installerats på är Ramnerödsskolan, Mistelgatan och Källdalsskolan. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är bland annat Uddevallas nya brandstation och nya simhallen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00