Förnybar energi

Här mäter vi hur stor andel av energin som är förnybar eller återvunnen i kommunens egna byggnader. Med förnybar menar vi sådan energi som kommer från sol, vind eller vatten.
Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala byggnader.

Nyckeltalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Kommentar

Mått redovisar både värme och elanvändningen för alla kommunägda byggnader. Resultatet är på samma nivå 2022 som 2021, vilket är 90% förnybart och återvunnen energi i kommunala byggnader. Ungefär 62% av all energi som kommunen använder går till uppvärmning av byggnaderna och nästa alla byggnader är idag anslutna till fjärrvärmenätet som består av förbränning från förnybart och återvunnet material.

Värdet på förnybart fastställs varje år i juni av Naturvårdsverket (schablonvärde) för andel förnybart i fjärrvärmenätet. Årets beräkning utgår från 2021 schablonvärde från Naturvårdverket.
Kommunen köper in el som är 100% förnybar.

Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och nybyggnationer. Kommunen arbetar med frågor gällande att öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader. Som huvudregel installeras alltid solenergi vid nybyggnad av kommunala byggnader och vid ombyggnation utvärderas möjligheten att installera solenergi.

I år har tre större projekt med solceller färdigställts och det är Ramnerödskolan, Blekets förskola och Störtloppsgatan gruppboende.
Under året har det i ventilationsprojektet på Hovhultsskolan och Karolinen bytts till aggregat med återvinning för att minska energiåtgången samt är de nya kylaggregaten på Fridhemshallen utrustade med återvinning för att spara energi.

I slutet av året blev det problem med pelletsanläggningar, vilket gjorde att man tvingats använda oljepannor istället.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00