Planera hållbart

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser.

Det innebär att:

  • vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommun identitet.
  • vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven.
  • vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.
  • vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska mångfalden har ett värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är möjlig att göra.
  • vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till jordbruksmarken enligt mål i kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett kretsloppsanpassat avlopp ska prioriteras.
  • vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation och som långsiktig resurs för många viktiga näringar.
  • arbetet med tillsyn, information och fysiskt planering genomföras så att det bidrar till största möjliga miljönytta.

Delmål

Genomföra upprustning av Dalabergs centrum

Delmål SE.3.1

Uppdraget är att initiera och planera samt genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i samverkan med övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Prioritera översvämningsskyddets

Delmål SE.3.2

Prioritera översvämningsskyddets utbyggnad i förhållande till stadsutvecklingsprojektets genomförande

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Naturupplevelse för boende och turister

Delmål SE.3.4

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil långa kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och turism

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Utveckla och stärka Uddevalla kommun

Delmål SE.3.5

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Resultat

Utsläpp av fosfor

Indikator SE.3.1

Nyckeltalet visar hur mycket fosfor som släpps ut genom avloppsvattnet från kommunens reningsverk.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Utsläpp av kväve

Indikator SE.3.2

Nyckeltalet visar hur mycket kväve som släpps ut genom avloppsvattnet som går via kommunens reningsverk.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00