Skapa förutsättningar

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Det innebär att:

  • vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en giftfri miljö.
  • vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att leva och verka hållbart.
  • vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk.

Delmål

Avfallsplan

Delmål SE.2.1

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Förorenade områden

Delmål SE.2.2

Kartlägga förorenade områden för att ge underlag för planering och sanering.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Avloppspolicy

Delmål SE.2.3

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Resultat

Organiskt hushållsavfall (brun soptunna)

Indikator SE.2.1

Nyckeltalet följer upp hur stor andel av hushållsavfallet som sorteras som organiskt material.

Hushållsavfall (exkl. producentansvar)

Indikator SE.2.2

Nyckeltalet följer upp hur mycket mat- och restavfall som samlas in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknad per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Hushållsavfall för återvinning

Indikator SE.2.3

Nyckeltalet följer upp hushållens avfall som lämnas på återvinningstationerna. Nyckeltalet är beräknad per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Insamlad mängd farligt avfall, hushåll

Indikator SE.2.4

Insamling av farligt avfall från hushållen i Uddevalla kommun.

Bly i avloppsslam

Indikator SE.2.5

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2008

Kadmium i avloppsslam

Indikator SE.2.6

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket kadmium det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator SE.2.7

Nycketalet visar ett medelvärde på hur mycket kvicksilver som finns i avloppslammet. Den gröna markeringen bakom visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00