Skapa förutsättningar

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Det innebär att:

  • vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en giftfri miljö.
  • vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att leva och verka hållbart.
  • vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk.

Delmål

Avfallsplan

Delmål SE.2.1

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Minska klimatpåverkan på kommunens måltider

Delmål SE.2.3

Kommunen beräknar klimatpåverkan från mat i offenlig verksamhet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Konstgräs

Delmål SE.2.4

Utreda villkoren för konstgräsplaner ur ett hållbart perspektiv.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Minskad klimatpåverkan på måltider

Delmål SE.2.5

Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Resultat

Organiskt avfall (brun soptunna)

Indikator SE.2.1

Nyckeltalet visar andel av avfallet som sorteras som organiskt material.

Totalt mängd avfall (grön och brun soptunna)

Indikator SE.2.2

Nyckeltalet visar mängden mat- och restavfall som samlats in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Hushållsavfall för återvinning

Indikator SE.2.3

Nyckeltalet visar mängden avfall från hushållen som lämnas på återvinningstationerna. Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Farligt avfall från hushållen

Indikator SE.2.4

Nyckeltalet visar mängden insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier) från hushållen i Uddevalla kommun. Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Bly i avloppsslam

Indikator SE.2.5

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket bly det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Kadmium i avloppsslam

Indikator SE.2.6

Nyckeltalet visar ett medelvärde på hur mycket kadmium det finns i avloppsslammet. Den bakomliggande gröna markeringen visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator SE.2.7

Nycketalet visar ett medelvärde på hur mycket kvicksilver som finns i avloppslammet. Den gröna markeringen bakom visar gränsvärdet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Matavfall till rötning

Indikator SE.2.9

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Kommunalt avfall

Indikator SE.2.10

Total mängd kommunalt avfall per person (exklusive trädgårdsavfall)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00