Tänk på hur du reser

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Det innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
Det innebär att vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
Det innebär att vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter.
Det innebär att samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Delmål

Utveckling av infrastruktur

Delmål SE.6.1

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Gång och cykelvägar

Delmål SE.6.2

Ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Stadsbussarnas linjenät

Delmål SE.6.3

Genomföra en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Digitalisering

Delmål SE.6.4

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Resultat

Fossiloberoende personbilar i hela Uddevalla kommun

Indikator SE.6.1

Nycketalet visar andelen personbilar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

Resor med kollektivtrafiken

Indikator SE.6.2

Nycketalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Förnybara drivmedel inom kommunorganisationen

Indikator SE.6.3

Nyckeltalet visar mängden alternativa drivmedel som tankas i förhållande till den totala mängden drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Transportenergi för tjänsteresor med personbil

Indikator SE.6.4

Visar hur mycket energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010

Utsläpp för tjänsteresor med bil

Indikator SE.6.5

Nyckeltalet visar hur mycket koldioxidutsläpp kommunens tjänsteresor med bil ger.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010

Totala mängden utsläpp av koldioxid

Indikator SE.6.6

Nycketalet visar mängden koldioxid per invånare, exklusive industrin.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

Fossiloberoende personbilar i kommunala organisationen

Indikator SE.6.7

Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel inom den kommunala verksamheten

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00