Tänk på hur du reser

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Det innebär att:

  • vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
  • vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
  • vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter.
  • samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Delmål

Utveckling av infrastruktur

Delmål SE.6.1

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Anlägga nya cykelvägar

Delmål SE.6.2

Anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan.

Måluppfyllelse: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nåTrenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Digitalisering och automatisering

Delmål SE.6.4

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering och automatisering.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Resultat

Resor med kollektivtrafiken

Indikator SE.6.2

Nyckeltalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Fossiloberoende personbilar i hela Uddevalla kommun

Indikator SE.6.1

Nyckeltalet visar andelen personbilar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

Fossiloberoende personbilar i kommunala organisationen

Indikator SE.6.7

Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel inom den kommunala verksamheten

Förnybara drivmedel inom kommunorganisationen

Indikator SE.6.3

Andel alternativa drivmedel av den totala förbrukningen av drivmedel inom den kommunala verksamheten

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Utsläpp för tjänsteresor med bil

Indikator SE.6.5

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med personbil. Innefattar
emissionerna utifrån bränslens innehåll av fossilt kol.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012

Transportenergi för tjänsteresor med personbil

Indikator SE.6.4

Energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Totala mängden utsläpp av koldioxid

Indikator SE.6.6

Nyckeltalet visar mängden koldioxid per invånare, exklusive industrin.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00