Resor med kollektivtrafiken

Här mäter vi hur många resor med kollektivtrafiken som görs under ett år. Kollektivresandet gäller stadstrafiken och är fördelat på antalet boende i tätorten.

Nyckeltalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun. Nyckeltalet är beräknat per invånare.

Datakälla: Västtrafik

Kommentar

Antalet resor i stadstrafiken uppgick under 2023 till drygt 70 resor/invånare. Resandet är högre än under pandemiåren 2020-2021 men ännu inte i nivå med 2019 års resande då antalet resor uppgick till ca 80 resor/invånare. Under året har Västtrafik och kommunen tillsammans tagit fram en handlingsplan för kollektivtrafiken baserad på målen i den tidigare beslutade kollektivtrafikplanen. Planens föreslagna åtgärder behöver nu planeras och genomföras för att nå ett högre resande i kollektivtrafiken. Uddevalla har för närvarande lägst andel hållbara resor (kollektivtrafik, gång- och cykel) bland regionens pendlingsnav.. Detta innebär att en ökning av antalet kollektivtrafik-, gång- och och cykelresor behöver ske för att kommunen ska bidra till att nå målen i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram.

Nycketalet ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal för hållbar utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00