Utsläpp för tjänsteresor med bil

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil. Beräkningen avser utsläpp av fossil koldioxid från bränsleanvändningen.

Nyckeltalet visar förhoppningsvis på en minskande trend av koldioxidutsläpp och därmed på utfasningen av fossila bränslen.

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med personbil. Innefattar
emissionerna utifrån bränslens innehåll av fossilt kol.

Kommentar

Utsläppen har minskat något under de senaste åren och ligger nu på 0,14 ton/årsarbetare vilket beror på att dieselförbukningen har minskat något. Främsta orsaken till minskningen är lagen om reduktionsplikt som innebär en inblandning av förnybart i diesel och bensin. För 2021 är inblandning i diesel av förnybart 26% och i bensin 6% förnybart.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00