Transportenergi för tjänsteresor med personbil

Den bästa kWh är den som inte används. Även om vi vill att omställning så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen också inom transportsektorn så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar i tjänsten (t.ex. genom en mötes-/resepolicy) och effektivisera själva bilkörningen (biltyp efter behov, utbildning i sparsam körning osv. ). Effektiviseringen ska dock inte gå ut över servicegraden i kommunen och därför anges nyckeltalet i kWh/årsarbetare.

Energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen

Kommentar

Mätresultatet är 674,4 kWh/anställd.
Kommunen har under året använt ungerfär samma mängd fordonsbränsle totalt jämfört med 2020. Bensinanvändningen har ökat och dieselanvändningen har minskat. Mindre mängd HVO och fordonsgas har används.
Främsta orsaken till minskningen är lagen om reduktionsplikt som innebär en inblandning av förnybart i diesel och bensin. För 2021 är inblandning i diesel av förnybart 26% och i bensin 6% förnybart.
Kommunen ligger lite under genomsnittet jämfört med Sveriges ekokommuner som är 723 kwh/anställd för 2020.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00