Var energimedveten

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Det innebär att:

  • vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun
  • vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning.
  • ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. En enegiplan är antagen som definierar effektmål inom flera områden.

Delmål

Mer solenergi

Delmål SE.5.1

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation och vid större tillbyggnader och renoveringar.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Samutnyttjande av lokaler för kommunens verksamhet

Delmål SE.5.2

Genom ett kommunövergripande samarbete, förvaltningar emellan, främja en mer effektiv lokalförsörjningsprocess.

Måluppfyllelse: Svårbedömt om delmålet kan uppnåsSvårbedömt om delmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Minska energianvändning

Delmål SE.5.3

Det regionala energimålet innebär att den totala energianvändningen ska vara 20 procent effektivare 2020 jämfört med 2009.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Resultat

Energianvändning i kommunens byggnader

Indikator SE.5.4

Den totala energianvändningen i kommunens byggnader, uppdelat på värme respektive el.

Förnybar energi

Indikator SE.5.3

Nyckeltalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00