Totala mängden utsläpp av koldioxid

Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser, som bidrar till att temperaturen stiger och klimatet förändras. Den främsta orsaken är utsläpp av växthusgasen koldioxid. Koldioxid frigörs när vi använder fossila bränslen som naturgas, kol olja, diesel och bensin.

Nyckeltalet visar koldioxidutsläpp inom kommunens gränser exklusive industrins utsläpp.Utsläpp orsakat av konsumtion är inte med.

Nyckeltalet visar mängden koldioxid per invånare, exklusive industrin.

Transporter
El och uppvärmning
Övrigt (arbetsmaskiner, produktanv., jordbruk)
Datakälla: RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet).

Kommentar

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla är 3,7 ton, vilket är en minskning med 33 procent jämfört med 1990. Minskningen har främst skett inom el och uppvärmning som per invånare har minskat med 56 procent sedan 1990, vilket beror främst på övergång från oljepannor till eluppvärmning och fjärrvärmenätets utbyggnad. Sedan 2015 har utsläppen från el och uppvärmning ökat marginellt.
Transporter är den sektor som står för största delen av utsläppen inom kommunen och har per invånare minskat med 13 procent sedan 1990. Utsläppen inom transporter har från och med 2010 minskat något.
Jämfört med Sveriges Ekokommuner ligger Uddevalla över genomsnittet som är 2,9 ton per invånare och för riket ligger snittet på 2,7 ton per invånare

Länkar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00