Tänk på hur du reser

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Det innebär att:

  • vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
  • vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
  • vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter.
  • samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00