Hållbart lärande inom skolan

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Uppdraget är att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Alla skolformer bedriver ett gott systematiskt kvalitetsarbete kopplat till lärande för hållbar utveckling utifrån de statliga styrdokumenten. Inom förskolan är exempelvis måltidspedagogiken väl utvecklad och har under året fokuserat på matsvinn. Inom grundskolan är det ämnesövergripande arbetssättet väl etablerat och i gymnasieskolan är perspektivet väl integrerat i samtliga kurser.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00