Hållbart lärande inom skolan

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Uppdraget är att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument samt FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning. En skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Samtliga verksamhetsområden arbetar aktivt med lärande för en hållbar utveckling. Skolans styrdokument, kommunens miljömål 1; om att inspirera och motivera till en hållbar utveckling, samt målen i Agenda 2030, är vägledande för detta arbete. Uppdraget ska harmoniera med nämndens uppdrag om systematiskt kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna om att hållbar utveckling behöver genomsyra all undervisning.

Förskolans rektorsgrupp arbetar med kompetenshöjning genom kollegialt lärande. Utveckling av lärande för hållbar utveckling behandlas återkommande.

Grundskolorna arbetar löpande med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån styrdokumenten. Stort fokus ligger på att skapa handlingskraft och framtidstro hos eleverna. I en tid med ökad psykisk ohälsa är detta angeläget för hela samhället. Flertalet skolor arbetar med de globala målen. Ett formativt arbetssätt har ökat elevernas delaktighet och inflytande i undervisningen. Tematiskt arbetssätt med exempelvis allemansrätt, återvinning och återbruk återkommer i miljöundervisningen. Vissa enheter har ett tydligare uttalat arbete med hållbar utveckling än andra. En ökad likvärdighet ses som ett förbättringsområde.

Gymnasieskolans kurser har lärande för hållbar utveckling tydligt inskrivna. Det blir särskilt tydligt inom ämnen såsom naturkunskap och samhällskunskap, yrkesämnen och inriktningsämnen. Under senare år har arbetet med hållbar utveckling främst skett på rektorsenheterna. Gymnasieskolans lokalgrupp kommer att arbeta fram uppdaterade gemensamma rutiner gällande återvinning och avfallshantering. Uddevalla gymnasieskola är FN-skola, vilket innebär ett starkt fokus på FN och mänskliga rättigheter.

På Vuxenutbildningen arbetar gruppen för hållbar utveckling för att få in perspektivet hållbar utveckling i undervisningen. Som stöd har ett årshjul upprättats, med fyra teman per år: värdegrund, konsumtion, Vuxrundan och Håll Sverige Rent. Exempel på vad som genomförts under året är projekt för återbruk av kläder, skräp-bingo, projekt och film ”Plast i havet”, tema bostad: energiförbrukning, strandstädning, ecodriving samt värdegrundsvecka.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00