Gå direkt till sidans innehåll

Hållbart lärande inom skolan

Delmål SE. 1. 1

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Uppdraget är att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument samt FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning. En skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Lärande för hållbar utveckling är övergripande för förskoleverksamhetens uppdrag. Utöver stöd i det livslånga lärandet är centrala delar i arbetet för hållbarhet

  • Minskat matsvinn
  • Digitala nätverk
  • Samtyckeskultur

Förskoleverksamheten är också aktiv i chefsnätverket för lärarande för hållbar utveckling, cESD.
Förskoleverksamheten har också omsorgsuppdrag. För de ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbarhet i en tid av ekonomisk åtstramning och klimathot blir frågan om att barn kan bli blöjfria tidigare viktig för familjerna, för förskolan och för samhället.

Enheterna i grundskolan arbetar på olika vis med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån skolans styrdokument. Enheterna lägger olika tyngd på valda delar i LHU, flertalet kring det kritiska förhållningssättet, öka studiemotivationen, delaktighet och inflytande samt de globala målen. Tydligt är att perspektivet hållbar utveckling finns med i flertalet ämnen och eleverna har över tid ökat sitt lärande i frågan. Genom införande av ny läroplan (Lgr22) skapas ännu bättre förutsättningar som främjar elevernas lärande, utveckling och välmående. Vårens K-dag genomfördes med fokus på nya skrivningar i läroplanens inledande kapitel om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer. Fritidshemmen arbetar aktivt med lärande för hållbarhet samtliga tre delar, med särskilt fokus på den sociala delen, att fånga upp elevernas intresse och stötta så att de utvecklas till sin fulla potential.

Uddevalla gymnasieskola är en FN-skola, vilket innebär ett starkt fokus på FN och mänskliga rättigheter.
Inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolans program är hållbar utveckling en del genom att styrdokumenten omsätts inom kurser.

Vuxenutbildningen har under flera år haft en grupp som jobbar specifikt för hållbar utveckling utifrån aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Årshjulet för gruppens arbete har setts över och utmynnat i att fyra fokusområden per år blir till ett per år, i syfte att kunna fördjupa arbetet med respektive tema. Som första tema i det nya årshjulet har värdegrund valts. Temat har valts utifrån de uppdaterade delarna i läroplanen gällande jämställdhet och sexualitet, samt identifierade behov av förnyad kompetensutveckling inom hedersrelaterat våld.

Lärande för hållbar utveckling är övergripande för förskoleverksamhetens uppdrag. Utöver stöd i det livslånga lärandet är centrala delar i arbetet för hållbarhet

  • Minskat matsvinn
  • Digitala nätverk
  • Samtyckeskultur

Förskoleverksamheten är också aktiv i chefsnätverket för lärarande för hållbar utveckling, cESD.
Förskoleverksamheten har också omsorgsuppdrag. För de ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbarhet i en tid av ekonomisk åtstramning och klimathot blir frågan om att barn kan bli blöjfria tidigare viktig för familjerna, för förskolan och för samhället.

Enheterna i grundskolan arbetar på olika vis med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån skolans styrdokument. Enheterna lägger olika tyngd på valda delar i LHU, flertalet kring det kritiska förhållningssättet, öka studiemotivationen, delaktighet och inflytande samt de globala målen. Tydligt är att perspektivet hållbar utveckling finns med i flertalet ämnen och eleverna har över tid ökat sitt lärande i frågan. Genom införande av ny läroplan (Lgr22) skapas ännu bättre förutsättningar som främjar elevernas lärande, utveckling och välmående. Vårens K-dag genomfördes med fokus på nya skrivningar i läroplanens inledande kapitel om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer. Fritidshemmen arbetar aktivt med lärande för hållbarhet samtliga tre delar, med särskilt fokus på den sociala delen, att fånga upp elevernas intresse och stötta så att de utvecklas till sin fulla potential.

Uddevalla gymnasieskola är en FN-skola, vilket innebär ett starkt fokus på FN och mänskliga rättigheter.
Inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolans program är hållbar utveckling en del genom att styrdokumenten omsätts inom kurser.

Vuxenutbildningen har under flera år haft en grupp som jobbar specifikt för hållbar utveckling utifrån aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Årshjulet för gruppens arbete har setts över och utmynnat i att fyra fokusområden per år blir till ett per år, i syfte att kunna fördjupa arbetet med respektive tema. Som första tema i det nya årshjulet har värdegrund valts. Temat har valts utifrån de uppdaterade delarna i läroplanen gällande jämställdhet och sexualitet, samt identifierade behov av förnyad kompetensutveckling inom hedersrelaterat våld.

Uppdaterad: 2024-01-30
Hållbart lärande inom skolan, bedömning - Miljöbarometern - Uddevalla 3.7.2.1-cd1b284e-a