Uppmuntra och inspirera

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt.

Vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och kompentensutveckla kommunens medarbetare och politkerna skapas en god grund för en hållbar utveckling.

Delmål

Uppmärksamma Fairtrade

Delmål SE.1.1

Öka kommuninvånarnas kännedom och intresse för Fairtrade.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Hållbar lärande inom skolan

Delmål SE.1.2

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Rådgivning till medborgare, organisationer och företag

Delmål SE.1.3

Kommunen ger rådgivning till medborgare, organisationer och företag genom energi- och klimatrådgivning.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Aktiv samverkan med intressenter inom boende och näringsliv

Delmål SE.1.4

Kommunen arbetar för ökad samverkan med aktörer kopplade till näringslivsverksamhet och med fokus på staden och kommunens olika handels- och centrumbildningar.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Projekt Vårt Hållbara Uddevalla 2030

Delmål SE.1.5

Projekt för åttande klass i grundskolan samt 7-9 i grundsärskolan

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Resultat

Miljödiplomerade företag i Uddevalla kommun

Indikator SE.1.1

Här mäter vi hur många företag i Uddevalla kommun som är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2011

Andel ekologisk odlad åker

Indikator SE.1.2

Visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen och förhållandet mellan jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning och vilka jordbruk som drivs på konventionellt sätt.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Andelen FSC-certifierat skogsbruk

Indikator SE.1.3

Visar hur skyddet av skogsmark utvecklas inom kommunen genom FSC-certifiering.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Andelen skyddad natur

Indikator SE.1.4

Här mäter vi hur stor andel av den totala kommunytan som är naturskyddat område.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Miljöcertifierade skolor

Indikator SE.1.7

Nycketalet visar hur stor andel skolor som är miljöcertifierade.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2011

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00