Var energimedveten

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Det innebär att vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning.
Det innebär att vi ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. En enegiplan är antagen som definierar effektmål inom flera områden.

Delmål

Mer solenergi

Delmål SE.5.1

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggantion och vid större tillbyggnader och renoveringar.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Genomföra belysningsplanen

Delmål SE.5.2

Genomföra belysningsplanen ur ett socialt jämställdhetsperpektiv

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll

Minska energianvändning

Delmål SE.5.3

Den specifika energianvändningen i byggnader minskar med 17 procent till 2019, jämfört med 2008, i samband med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens verksamhet.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Resultat

Minska energianvändning i kommunala byggnader

Indikator SE.5.1

Nyckeltalet visar hur mycket energi (uppvärmning+el) som går åt i kommunens byggnader

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Minskad elanvändningen i kommunens byggnader

Indikator SE.5.2

Den totala elanvändningen i kommunens byggnader.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Olja för uppvärmning

Indikator SE.5.3

Nycketalet visar hur mycket olja som används för uppvärmning av de byggnader som kommunen äger.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Förnybar energi

Indikator SE.5.4

Nycketalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00