Var energimedveten

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Det innebär att vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning.
Det innebär att vi ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen och utfasning av fossila bränslen.

Delmål

Mer solenergianläggningar

Delmål SE.5.1

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggantion och vid större tillbyggnader och renoveringar som kser från och med 2015.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Genomföra belysningsplanen

Delmål SE.5.2

Genomföra belysningsplanen ur ett socialt jämställdhetsperpektiv

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Projektering av nytt äldreboende

Delmål SE.5.3

Projekteringen av ett nytt äldreboende som ksa ombesörja behov inom såväl vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Resultat

Totala energianvändning i kommunala byggnader

Indikator SE.5.1

Nyckeltalet visar hur mycket energi (uppvärmning+el) som går åt i kommunens byggnader

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Elanvändningen i kommunens byggander

Indikator SE.5.2

Den total elanvändningen i kommunens byggander redovisas här.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Olja för uppvärmning

Indikator SE.5.3

Nycketalet visar hur mycket olja som används för uppvärmning av de byggnader som kommunen äger.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Förnybar energi

Indikator SE.5.4

Nycketalet visar hur stor del av alla energi som är förnybar och återvunnen i de kommunägda byggnaderna.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00