Tänk på hur du reser

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Det innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
Det innebär att vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
Det innebär att vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter.
Det innebär att samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Delmål

Samverka för utveckling av infrastruktur

Delmål SE.6.1

Samverkan med region, kommunalförbund och berörda kommuner och i övrigt verka för utveckling av infrastruktur som knyter samman arbetsmarknadsregionen

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Trafik- och parkeringsstrategi

Delmål SE.6.2

Ett strategidokument ska tas fram för att visar hur staden ska planeras och utvecklas gällande trafik, transporter och parkeringar.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnåttDelmålet är uppnått

Gång- och cykelvägar

Delmål SE.6.3
Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Resultat

Personbilar med förnybara drivmedel (internt)

Indikator SE.6.7

Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel i förhållande till totala antalet personbilar inom kommunala verksamheter (internt)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Andelen miljöbilar i hela Uddevalla kommun

Indikator SE.6.1

Nycketalet visar andelen miljöbilar i förhållande till totala mängden bilar i hela den geografiska kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

Resor med kollektivtrafiken

Indikator SE.6.2

Nycketalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Förnybara drivmedel

Indikator SE.6.3

Nyckeltalet visar mängden alternativa drivmedel som tankas i förhållande till den totala mängden drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Transportenergi för tjänsteresor med personbil

Indikator SE.6.4

Visar hur mycket energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010

Utsläpp för tjänsteresor med bil

Indikator SE.6.5

Nyckeltalet visar hur mycket koldioxidutsläpp kommunens tjänsteresor med bil ger.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Totala mängden utsläpp av koldioxid

Indikator SE.6.6

Nycketalet visar mängden koldioxid per invånare, exklusive industrin.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00