Tänk på hur du reser

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

Det innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
Det innebär att vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
Det innebär att vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter.
Det innebär att samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Delmål

Samverka för att utveckling av infrastruktur

Delmål SE.6.1

Samverkan med region, kommunalförbund och berörda kommuner och i övrigt verka för utveckling av infrastruktur som knyter samman arbetsmarknadsregionen

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåttsMålet har delvis uppnåtts

Samordna fordonsparken

Delmål SE.6.2

Samordning av fordonsparken för miljökorrekt skötsel och resurssnål användning av kommunens personbilar.

Måluppfyllelse: Svårbedömt om delmålet kan uppnåsSvårbedömt om delmålet kan uppnås

Investering i gång- och cykelvägar

Delmål SE.6.3

Varje år ska betydande investeringar i gång – och cykelvägar samt kollektivtrafikåtgärder göras.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Laddstolpar för elfordon

Delmål SE.6.4

Installera centralt placerade ladd stolpar för elfordon.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnåsDelmålet kan uppnås

Resultat

Förnybara bränslen

Indikator SE.6.1

Nycketalet visar hur mycket etanol vi tankar i förhållande till den totala förbrukningen av drivmedel (bensin+diesel+ etanol) till kommunägda personbilar. Från och med 2012 har vi också några gasbilar i kommunens verksamhet som ingår.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Andelen miljöbilar i hela Uddevalla kommun

Indikator SE.6.2

Nycketalet visar andelen miljöbilar i förhållande till totala mängden bilar i hela den geografiska kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007

Antal miljöbilar i hela kommunen

Indikator SE.6.3

Nycketalet visar hur många miljöbilar som finnas i hela geografiska Uddevalla kommun.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007

Transportenergi för tjänsteresor med personbil

Indikator SE.6.4

Visar hur mycket energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012

Resor med kollektivtrafiken

Indikator SE.6.5

Nycketalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Utsläpp för tjänsteresor med bil

Indikator SE.6.6

Nycketltalet visar hur mycket koldioxidutsläpp kommunens tjänsteresor med bil ger.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012

Totala mängden utsläpp av växthusgaser

Indikator SE.6.7

Nycketalet visar mängden växthusgasutsläpp per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00