Totala mängden utsläpp av koldioxid

Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser, som bidrar till att temperaruren stiger och klimatet förändras. Den främsta orsaken är utsläpp ev växthusgasen koldioxid. Kodioxid frigörs när vi använder fossila bränslen som naturgas, kol olja, diesel och bensin.

Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med.

Nycketalet visar mängden koldioxid per invånare, exklusive industrin.

Transporter
El och uppvärmning
Övrigt (arbetsmaskiner, produktanv., jordbruk)
Datakälla: RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet).

Kommentar

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla är 3,6 ton, vilket är en minskning på 36 procent jämfört med 1990. Minskningen har främst skett inom el och uppvärmning som har minskat med nästan 60 procent. Transporter är den sektor som står för största delen av utsläppen inom kommunen (66 procent) och har endast minskat med en procent sedan 1990. Dock ökade utsläppen inom transporter fram till och med 2010 och har efter 2010 minskat med 17 procent.

Jämfört med Sveriges ekokommuner ligger Uddevalla över genomsnittet som är 2,9 ton per invånare.

Länkar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00