Miljö- och klimatkrav på transporter i upphandling

Kommunen ställer miljö- och klimatkrav i avtal där transporter upphandlas och ställer också dessa krav på varor och tjänster som kräver mer omfattande transportarbete exempelvis matleveranser, städ - och kontorsmaterial, parkeringsövervakning.

Många av dagens miljö- och klimatproblem kan härledas till konsumtionsmönster. Varje organisation och individ påverkar indirekt miljö och klimatet genom konsumtion av varor och tjänster.
Att ställa miljö- och klimatkrav upphandlingen hjälper kommunens inköpare att välja varor och tjänster med mindre miljö- och klimatpåverkan.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Prioritering görs bland upphandlingarna och marknadsdialoger sker vid behov. Målet är att öka andelen krav och uppföljning av dessa efterhand som marknaden blir mogen och vi närmar oss 2030.

Exempel på avtal inom samarbetet Västupp som har fordons och/eller miljöledningssystemkrav är
Skolmaterial - koldioxiduppföljning samt minskad klimatpåverkan under avtalstiden,
Storkökskem - Fordonskrav(energieff) och miljöledning, Livsmedelsavtalet - Fossilfritt krav på drivmedel.

Exempel på Uddevalla Kommuns egna är
Fordonskrav "bas" finns inlagt i mallar.
Korttidshyra av fordon - stor andel el, inga "rena" diesel eller bensin ska hyras för personfordon,
Skadedjursinspektion och sanering - upphandlingsmyndighetens baskrav samt fossilfritt vid nyanskaffning,
Hyra och resning av byggnadsställningar - upphandlingsmyndighetens baskrav samt fossilfritt vid nyanskaffning,
Upphandling av eldriven sopmaskin,
Upphandling av service och underhåll av hissar - Gas eller elbil 12 månader efter avtalsstart.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00