Antal trafiksäkrade gång- och cykelöverfarter

Trafikverket har arbetat fram en klassificering som stöd för landets väghållare i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på gång- och cykelpassager. I klassificeringen definieras en trafiksäker passage och en delvis trafiksäker passage.

Endast passager belägna på kommunala huvudgator i Uddevalla och Ljungskile tätorter ingår i nulägesbeskrivningen. Lokalgator och enskilda vägar ingår inte. Kommunens övriga tätorter ingår inte.
Planskilda korsningar över/under statlig väg ingår inte, även om kommunen ofta är väghållare för gång- och cykelbanan som passerar över/under. Inte heller plankorsningar på statlig väg inom tätorterna finns med.

Antalet trafiksäkrade gång- och cykelöverfarter enligt grön standard.

Datakälla: Trafikverket har upprättat en databas som samlar information om trafiksäkerhetsstandarden på passager i landets kommuner. Databasen heter Säkerhetsklassade GCM-passager och finns tillgänglig via Trafikverkets hemsida eller på direktlänken

Kommentar

Totalt har tre passager trafiksäkrats under året. Edingsvägen är försenad till följd av diskussion med en fastighetsägare om fastighetsgräns, projektet kommer att påbörjas först 2019. De planerade farthindren på Västanvindsvägen saknas. Hållplatserna och passagerna är ombyggda men den planerade typen av farthinder gick inte att få tag på under bygget. Vi planerar att komplettera med farthinder till våren. Bastiongatan och Boxhultsvägen är klara.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00