Planera hållbart

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser.

Det innebär att:

  • vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommun identitet.
  • vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven.
  • vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.
  • vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska mångfalden har ett värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är möjlig att göra.
  • vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation och som långsiktig resurs för många viktiga näringar.
  • arbetet med tillsyn, information och fysiskt planering genomföras så att det bidrar till största möjliga miljönytta.

Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser. God hushållning med natur och kulturresursers innebär rent vatten, ren luft, ren mark och rik biologisk mångfald. Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för energianvändning och transportbehov. Kommunens översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är vägledande för mark- och vattenanvändningen i kommunen och ska visa hur kommunen vill att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Kommunen har ett speciellt ansvar för att även i framtiden kunna förse den växande befolkningen med rent dricksvatten. Detta kräver en framsynt hållning och att vi även sträcker oss utanför kommunens gränser för att säkert skydda de områden vårt grundvatten kommer ifrån. Kommunen har tagit fram en va-strategi för att säkra upp grundvatten av god kvalitet.

Kommunen arbetar för att förhindra näringsläckage och tillförsel av förorenande ämnen i vårt grundvatten och sjöar.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan, det vill säga att människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger. Det är tjänster vi får "gratis" av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbekämpare och att bördig jord bildas.  

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00