Utsläpp av kväve

Här mäter vi hur mycket kväve som släpps ut per liter avloppsvatten från det kommunala reningsverket. Utsläpp av kväve bidra till övergödning så det är viktigt att nivån är låg. Här finns också riktvärde för vad som är tillåtet (grönmarkerad nivå).

Nyckeltalet visar hur mycket kväve som släpps ut genom avloppsvattnet som går via kommunens reningsverk.

Datakälla: Västvatten

Kommentar

Utsläpp av kväve 2022 var drygt 9 mg/l vilket är under tillåtna riktvärdet på 12 mg/l. Under åren går det se en minskande trend av kvävehalten.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00