Översvämningsskydd vid Bäveån

Översvämningsskyddets utbyggnad vid Bäveån som en del i stadsutvecklingsprojketen.

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida skyfall arbetar Uddevalla kommun med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden.
Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden och delar den i en nordlig och en sydlig del. Staden drabbas återkommande av översvämningar vid högvatten i Byfjorden. Runtom staden är terrängen högre vilket gör att det också samlas stora mängder vatten från omgivningarna i stadens centrala delar vid kraftig nederbörd vilket ger risk för översvämningar och skador på byggnader.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla mot framtida översvämningar.

I Uddevallas fördjupade förstudie har nya resultat från klimatforskningen vävts in i klimatanpassningsarbetet. För att skydda Uddevalla mot översvämningar som beräknas kunna inträffa omkring år 2100 skulle vi behöva en skyddsnivå med höjden +2,8 meter. Eftersom vår kunskap om klimatpåverkan troligtvis kommer att öka genom åren så väljer Uddevalla istället att planera för ett skydd som räcker för omkring år 2070. Det vill säga en skyddsnivå på + 2,3 meter högt, men med en möjlighet att på lång sikt kunna förändra eller bygga till skyddet.
Det är uppenbart att bygget av ett översvämningsskydd längs med Bäveån medför en tydligt förhöjd översvämningsrisk från skyfall. Kommunen planerar att klimatanpassa Uddevalla genom att bland annat:

Skapa öppningsbara delar i översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan passera ut i Bäveån.
Kanalisera vattnet i skyfallsleder som leder vattnet mot översvämningsskyddets öppningar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00