Genomföra upprustning av Dalabergs centrum

Uppdraget är att initiera och planera samt genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i samverkan med övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog.

2018 genomfördes en medborgardialog (dialogmöte) i området inom ramen för arbetet med översiktsplanen. I dialogen framkom framför allt att det finns stora kvaliteter i grönområden för exempelvis rekreation och att det finns upplevelse av otrygghet och önskan om fler mötesplatser.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Uddevalla kommun har deltagit i den internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställer upp med i tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. I december 2019 korades det vinnande bidraget, ”Jalla”. Som ett led i tävlingen ska det genomföras en workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker och fastighetsägare i området.

Under 2021 har arbetet återupptagits efter att det under 2020 legat vilande på grund av rådande Coronapandemi. Nu planeras det för en medborgarbudget där boende i området får möjlighet att utifrån arkitekternas idéer vara med och påverka utveckling och gestaltningen i området.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00