Samutnyttjande av lokaler för kommunens verksamhet

Genom ett kommunövergripande samarbete, förvaltningar emellan, främja en mer effektiv lokalförsörjningsprocess.

Kommunala verksamheter har behov av ändamålsenliga lokaler, och för vissa verksamheter, även utemiljöer, både ur ett medarbetar- och målgruppsperspektiv. Att säkerställa rätt behov över tid är därför av oerhörd vikt för kommunen. Kommunens målsättning om en lokalförsörjning i balans tillika hållbar kräver en gedigen kunskap om verksamheten. Det kräver även ett gediget arbete och kunskap om behovsprocessen. För att verksamhetens behov ska kunna beskrivas över tid behövs en tydlig, transparant, aktuell och relevant styrning för lokalförsörjning.

Måluppfyllelse: Svårbedömt om delmålet kan uppnås Svårbedömt om delmålet kan uppnås

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. I samband med den årliga upprättade lokalförsörjningsplanen sker kontinuerligt en diskussion om hur lokaler på lämpligaste sätt ska anpassas till de verksamheter som bedrivs inom kommunen. För de nya lokaler som planeras och byggs är en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas med redan när arkitekter börjar rita förslag.

Pågående planering och arbete
•Medborgarhuset som ska stå klar 2026 planeras inrymma både kulturskola och stadsbibliotek

•Under våren har flera flyttningar skett för verksamheterna; sjuksköterskekontoret Väst, Skogslyckans hemtjänstgrupper och Bemanningsenheten. Samtliga flyttningar syftade till mer lämpliga och ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

Förberedelser har under hösten skett inför flytt av enheten IT-utveckling/IT-stöd från Centrumkontoret till lämpligare lokaler på Junogatan 9.

•En översyn av lokaler inom äldreomsorgen för att skapa nya/flera boendeplatser inom befintliga lokaler har påbörjats under senare delen av året.

•Introduktionsprogrammen; IM, flyttar från och med våren 2021 till Agneberg och lokalintegreras därmed inom ett gymnasiehus med nationella program. Eleverna kommer att mötas i vardagen i skolan vilket kommer och gynna såväl språkutveckling som kulturell integration. Under kommande år kommer dessa effekter att följas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00