Lokalförsörjning

Genom ett kommunövergripande samarbete förvaltningar emellan främja en mer effektiv lokalförsörjningsprocess.

Kommunala verksamheter har behov av ändamålsenliga lokaler, och för vissa verksamheter, även utemiljöer, både ur ett medarbetar- och målgruppsperspektiv. Att säkerställa rätt behov över tid är därför av oerhörd vikt för kommunen. Kommunens målsättning om en lokalförsörjning i balans tillika hållbar kräver en gedigen kunskap om verksamheten. Det kräver även ett gediget arbete och kunskap om behovsprocessen. För att verksamhetens behov ska kunna beskrivas över tid behövs en tydlig, transparant, aktuell och relevant styrning för lokalförsörjning.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Processen kring lokalförsörjning har särskilt prioriterats. Arbete med att se över och förbättra processen att förse kommunala verksamheter med fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler.
En operativ grupp har under året intensifierat samarbetet för att planera och genomföra akuta lokalförsörjningsprojekt. Det ökade samarbetet har också gett ökad kunskap för våra gemensamma processer för att förse verksamheter med lokaler. Implementeringen av den nya investeringsprocessen pågår och har inneburit en bättre kvalitet i exempelvis beställningar och leveranser mellan förvaltningarna. Under våren genomfördes en gemensam utbildning för projektägare och beställare i kommunen. Utbildningen gav en ökad förståelse på hur de kan bli bättre på att samarbeta i de olika roller och ansvarsområden inom lokalförsörjningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00