Digitalisering och automatisering

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering och automatisering.

Digitalisering handlar om nya tekniska lösningar, system och processer. Digitalisering har en allt större påverkan på utformningen av välfärden och kan bidra till att det blir mer innovativt och effektivt och till lösningar för ett fossilfritt samhälle. Kommunens möjligheter att effektivisera och utveckla sin service genom digitalisering är stor, till exempel genom välfärdsteknik i vård och omsorg, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och ökad digitalisering av utbildningsystemet.

Måluppfyllelse: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Under året har flera processer vidareutvecklats och digitaliserats, bland annat; digital referenstagning, en app som är framtagen för besöksräkning på Bowlinghallen, chatbot och digital resebeställning.
Beslutsstödet har utvecklats betydligt under året och möjliggör för chefer att fatta kvalitativa beslut när verksamhetsdata snabbt och illustrativt kan presenteras och analyseras.
Ett aktivt arbete med att utveckla distansundervisning och digital undervisning har skett inom alla skolformer, det har lett till ökad digital kompetens hos både elever och lärare vilket fortsätter ge effekter även när distansundervisning inte längre tillämpas.

Kommunen har digitaliserat det geotekniska arkivet. I övrigt arbetar kommunen med att uppfylla det nationella kravet att alla detaljplaner ska vara digitalalt tillgängliga och finnas på den nationella geodataplattformen från och med 2022. Digitaliseringsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsprocessen pågår, bland annat BIM (Building Information Model). Snöröjningen övervakas digitalt och man ser nu över möjligheten att lägga upp rutterna och uppföljningen digitalt.
Felanmälan på fastigheter har fått ett digitalt system och en dialog med Uddevalla energi pågår för att undersöka vinsterna av IoT (internet of things).
Arbetet med kostdataprogrammet Matilda utvecklas till att kunna användas fullt ut i hela kommunen och av alla förvaltningar, vid beställningar, statistik, näringsberäkningar m.m. Egenkontrollprogrammet har digitaliserats och digital dokumentation har påbörjats. Ett arbete pågår av att skapa digitala säkerhetsblad.
Under 2021 har automatisering gjorts inom många områden såsom utbetalning till familjehem, flytta information från journal till utredning, avslut trygghetslarm, utförd tid, genomgång av HSL-journaler för eventuellt avslut, loggposter - avdrag hemtjänst vid frånvaro, justering av avgift på grund av korttidsvistelse, justering av avgift på grund av trygghemgång, avgift för extratid (ledsagning och avlösning),

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00