Laddplan för kommunen

Övergången till elfordon och en utbyggd laddinfrastruktur är en del i omställningen till en fossiloberoende transportsektor. En laddplanens underlätta utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun.

Det finns flera aktörer som har en viktig roll i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. För att kunna erbjuda goda laddmöjligheter behöver både offentliga och privata aktörer samverka.

Måluppfyllelse: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

En laddplan för publik laddinfrastruktur för elfordon har tagits fram och antagits av fullmäktige.
Laddplanen definiera kommunens roll ochställningstagande inom området, för att nå målet om fossiloberoende transporter till 2030.
Kommunen ser positivt på utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon. Vi avser att vara behjälplig och möjliggöra för fortsatt etablering av laddinfrastruktur med såväl offentliga som privata aktörer.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00